Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία «Regreenit ΙΚΕ» εφεξής καλουμένης στο παρόν χάριν συντομίας «Εταιρεία» είναι ο δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name «www.regreenit.org», στο παρόν χάριν συντομίας “Site”, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης. O επισκέπτης/αγγελιοδότης/χρήστης των σελίδων του Site καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του Site.  1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του Site υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την παροχή πληροφοριών, την χρήση εργαλείων επικοινωνίας, τη διαφήμιση, την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες γίνουν διαθέσιμες στο Site υπόκεινται στους όρους χρήσης του παρόντος, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Site αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του Site παρέχεται «ως έχει» και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του Site. Η χρήση του Site διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους όρους του παρόντος απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του Site. Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/αγγελιοδότης το αποδέχεται, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την λειτουργία του Site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/αγγελιοδότες.

 

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης/αγγελιοδότης/χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Site θα πρέπει να δηλώνει τα πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία που ζητούνται για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες του Site, καθώς επίσης να φροντίζει για την ενημέρωση του Site σε τυχόν αλλαγή αυτών.

 

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια που η υπάρχουσα τεχνολογία το καθιστά εφικτό, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του Site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Site ή είναι δυσχερής η πρόσβαση σε αυτό. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη η Εταιρεία αν παρά τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών ’ιοί’ ή αν κακόβουλα πρόσωπα παρέμβουν με επιβλαβές λογισμικό στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Site προκαλώντας προβλήματα στην χρήση και γενικά στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.

 

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την εγκυρότητα αυτών ούτε προτρέπει για τέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διάθεση του περιεχομένου που αναρτούν στο Site οι χρήστες, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων. Κατόπιν τούτων ο χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του Site αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών.

 

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία σχετικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στο Site καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους που διαφημίζονται στο Site. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και του τρίτου διαφημιζομένου.

 

  1. COPYRIGHT

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site, ήτοι, των προγραμμάτων, όλων των αρχείων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, των εμπορικών σημάτων/λογοτύπων, καθώς και του lay – out του Site, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διάθεση στους χρήστες/επισκέπτες οποιουδήποτε περιεχομένου από το Site γίνεται αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, τροποποίηση, μεταπώληση περιεχομένου του Site. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του Site για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η άνευ γραπτής άδειας της Εταιρείας αναπαραγωγή, φόρτωση, επανέκδοση περιεχομένου του Site σε οποιοδήποτε μέσο είναι ενέργειες που μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Σε περίπτωση προσβολής των πνευματικών της δικαιωμάτων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αποζημίωση για την προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η υποβολή οποιουδήποτε υλικού για εμφάνιση στο Site παρέχει αυτόματα στην Εταιρεία τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (από την ίδια ή από τρίτους) του συνόλου του υλικού ή μέρους αυτού. Ο χρήστης/αγγελιοδότης στο Site της Εταιρείας δηλώνει υπεύθυνα ότι η χρήση σημάτων – λογοτύπων, φωτογραφιών σε αγγελίες που καταχωρεί είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου των ανωτέρω σημάτων-λογοτύπων και φωτογραφιών. Ο χρήστης/αγγελιοδότης φέρει την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω στο περιεχόμενο του υλικού που καταχωρεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη ζημία και οποιαδήποτε άλλα έξοδα στα οποία θα αναγκαστεί η Εταιρεία για την υπεράσπισή της σε τυχόν αξίωση τρίτου σχετικά με την προβολή των ανωτέρω σημάτων-φωτογραφιών.

 

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Site όταν ο χρήστης παραβιάσει του όρους του παρόντος. Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας ανάρτησης στο Site είναι παράνομο ή προσβλητικό, γενικώς μη σύμφωνο με τους όρους χρήσης του παρόντος να διακόψει την εν λόγω ανάρτησή στο Site.

 

  1. LINKS ΣΕ ΑΛΛΑ SITES

Το Site δύναται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου αυτού.

 

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Γενικά

Η Εταιρεία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του Site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών από το Site και οποιονδήποτε υπηρεσιών δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρείας. Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο Site, μεταξύ άλλων στις εξής περιπτώσεις:

 

Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του

Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του Site

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το Site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθή και ενημερωμένα. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα επεξεργάζεται και θα διατηρεί σε αρχείο προσωπικά του δεδομένα, τα οποία περιέρχονται σε γνώση της Εταιρείας κατά την επίσκεψη του χρήστη στο Site. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το Site στους χρήστες του, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Site, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα.Αναλυτικά

Α. Δεδομένα που μας παρέχεις

Μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε απαιτούν επιπρόσθετα δεδομένα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Π.χ. πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος χρήστης προκειμένου να μπορέσεις να αποθηκεύσεις αγγελίες και να λαμβάνεις ειδοποιήσεις π.χ. όταν υπάρξει μείωση στην τιμή μιας αγγελίας που έχεις αποθηκεύσει. Τα παρακάτω δεδομένα που εισάγεις στις σχετικές σελίδες μας, τα αποθηκεύουμε και τα χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας

 

A1. Στοιχεία εγγεγραμμένου χρήστη

Δεν χρειάζεται να έχεις εγγραφεί ως χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσεις το Site. Παρόλα αυτά για κάποιες από τις υπηρεσίες μας (όπως π.χ. η αποθήκευση αγγελιών και η λήψη σχετικών ειδοποιήσεων) η εγγραφή είναι απαραίτητη. Αν επιλέξεις να εγγραφείς στο Site, θα χρειαστεί να εισάγεις το email σου, το τηλέφωνό σου, ένα όνομα χρήστη και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεσαι (η τοποθεσία δε χρειάζεται να είναι ακριβής). Το όνομα χρήστη, το τηλέφωνό σου και η τοποθεσία που εισάγεις θα φαίνονται στις αγγελίες που ενδεχομένως θα δημιουργήσεις ως στοιχεία αγγελιοδότη.

 

Σε περίπτωση που στείλεις μήνυμα ενδιαφέροντος για κάποια αγγελία επαγγελματία, τα παραπάνω στοιχεία μαζί με το email σου θα αποστέλλονται στον εν λόγω επαγγελματία προκειμένου να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σου σχετικά με την αγγελία για την οποία έστειλες μήνυμα.

 

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε το email σου προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σου σε περίπτωση που κάποια αγγελία σου πλησιάζει τη λήξη της, για να σε ειδοποιήσουμε για κάποιο μήνυμα που έχεις λάβει στην πλατφόρμα μηνυμάτων μας ή σχετικά με αγγελίες για τις οποίες έχεις επιλέξει να λαμβάνεις ειδοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση μπορείς ανά πάσα στιγμή να διακόψεις κάθε είδους ειδοποίηση πατώντας πάνω στο σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος τoυ email που λαμβάνεις ή να διαμορφώσεις ανάλογα τις αντίστοιχες επιλογές στο προφίλ χρήστη σου.

 

A2. Πληροφορίες για δημοσίευση

Σε περίπτωση που επιλέξεις να δημοσιεύσεις κάποια αγγελία στο Site το υλικό της αγγελίας (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) θα είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες του Site και θα εμφανίζεται μαζί με το όνομα χρήστη που έχεις επιλέξει, το τηλέφωνό σου, τη φωτογραφία προφίλ (εφόσον έχεις εισάγει μία) καθώς και την τοποθεσία σου.

 

Β. Δεδομένα που συλλέγουμε

Καθώς χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες μας δυνάμεθα να λαμβάνουμε δεδομένα τα οποία σε αφορούν και να χρησιμοποιούμε αυτά προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 

B1. Πολιτική Cookies

H Εταιρεία γνωστοποιεί και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι το Site μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του καθώς και για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο Site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή του στο Site ξανά να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο Site. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος του Site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

 

B2. Ιστορικό πλοήγησης

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σου κατά την πλοήγησή σου στο internet (είτε χρησιμοποιείς desktop, tablet ή κινητό). Κατ’ αυτό τον τρόπο λαμβάνουμε και εμείς δεδομένα από την πλοήγησή σου στο Site τα οποία αποτελούν το Ιστορικό Πλοήγησης. Στο Ιστορικό Πλοήγησης περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς καθώς και ο browser και το λειτουργικό σου σύστημα. Επίσης, η σελίδα που επισκέπτεσαι, η σελίδα μέσω της οποίας κατέληξες στο Site μας, οι κατηγορίες τις οποίες αναζήτησες καθώς και τα cookies σου. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας λειτουργούν απρόσκοπτα και να μπορέσουμε να προσφέρουμε διαρκή βελτίωση αυτών.

B3. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους

Γενικά δε μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό σου δεδομένο με τρίτους. Στις περιπτώσεις ωστόσο που το κάνουμε, είτε γίνεται με τη συγκατάθεσή σου, είτε διότι είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε γιατί οφείλουμε να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Β4. Πάροχοι υπηρεσιών

Προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας λαμβάνουμε υπηρεσίες από εταιρείες εντός της Ε.Ε. Π.χ. χρησιμοποιούμε Google Analytics. Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, πάντοτε κατά τρόπο που συμβαδίζει με την Πολιτική μας.

 

Β5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Τα δεδομένα και στοιχεία που μοιράζεσαι μαζί μας μέσω της χρήσης του Site αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας μας. Έχεις δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις οριστική διαγραφή ή διόρθωσή αυτών στέλνοντας email στην υποστήριξη.

 

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορά που ανακύψει σχετικά με την χρήση και γενικά τη λειτουργία του Site, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Για τυχόν διευκρινήσεις επί των όρων χρήσης καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Site μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]